Các nghị định hướng dẫn Luật đất đai mới nhất 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021. Với một số thay đổi về quyền và nghĩa vụ của luật đất đai sẽ được trình bày sau đây.

nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất

Một số điểm mới Nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất 

Theo nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai bao gồm một vài nội dung chính sau đây: 

Bổ sung các hoạt động dịch vụ trong vùng lĩnh vực đất đai

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148 thì tất cả các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá đất đai và cải tạo đất;

b) Lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất;

c) Đo đạc, lập lên bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu , đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với cả đất;

d) Tư vấn xác định giá ;

đ) Đấu giá quyền sử dụng;

e) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

g) Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và các thông tin khác;

h) Tiếp nhận các hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ;

i) Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.”

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và các thông tin khác về đất đai ;

Tiếp cận đến hồ sơ và trả lại kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ ;

Các dịch vụ khác theo chức năng và nhiệm vụ .

Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với những thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý

Xem thêm:   Hồ sơ, chứng từ nộp thuế thay chủ nhà

Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý sẽ được giao đất, cho thuê đất theo đúng các quy định phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Thuộc vào quỹ đất đã được thu hồi theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc là đất đang giao quản lý theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 trong Luật Đất đai;

Có diện tích, và hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Phù hợp với việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Không thuộc khu vực đất đang thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong vùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, và công bố công khai;

Đất dự kiến giao, cho thuê không tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất khi mà Nhà nước giao đất, cho thuê đất; giá đất dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020.

  Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với những trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuế đất

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148 quy định trường hợp sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ khoảng thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc là địa bàn ưu đãi đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá về quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu các dự án có sử dụng đất, trừ các trường hợp sau.

Xem thêm:   Các mẫu cơ bản khi xin giấy tạm trú

Chỉ được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án.

Sử dụng đất vào các mục đích thương mại, dịch vụ.

Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng về quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở.

Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp khi không đúng quy định.

nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất

Các hình thức hỗ trợ

Hỗ trợ để được thuê lại vùng đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực đang thuộc Trung ương;

Ủy ban nhân dân  thẩm quyền xem xét, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá  hoặc quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

  • Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục dùng để sản xuất, kinh doanh:

Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất dùng để sản xuất, kinh doanh;

Thời hạn sử dụng đất còn lại sẽ tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu là 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất

nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất

Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của nhiều lao động trực tiếp sản xuất trong cơ sở sản xuất nông nghiệp;

Khi có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất thì cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang hoạt động sản xuất một cách ổn định;

Người được Nhà nước cho thuê đất bắt buộc phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai.

Kết luận

Trên là toàn bộ các nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất có thể tham khảo được để biết đúng và rõ ràng hơn trong công việc liên quan đến đất đai.

TIN TỨC LIÊN QUAN