Các mẫu cơ bản khi xin giấy tạm trú

Xin giấy tạm trú để làm thủ tục để xác nhận tạm trú khi bạn chuyển đến một nơi khác để học tập và làm việc khi không thuộc hộ khẩu thường trú của mình. Trường hợp này nếu với người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam thì cũng phải xin xác nhận tạm trú ngắn hạn theo đúng các thủ tục này. 

xin giấy tạm trú

Mẫu đơn xin giấy tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin xác nhận tạm trú

Kính gửi: Công an/phường/xã

Tôi tên là:…

Ngày sinh:…

Số Cmnd:…Tại Công an:….Cấp ngày:.

Địa chỉ thường trú:…

Chỗ ở hiện nay:…

Nay tôi làm đơn này để kính xin Ban Công an/phường/xã/thị trấn……xác nhận cho tôi đã tạm trú ở tại địa chỉ này từ ngày ………cho đến nay.

Lý do:………

Xin cảm ơn!

Xác nhận của Công an/phường/xã/thị trấn                         …,ngày… tháng… năm….

                                                 Kính đơn

 

Giấy xác nhận tạm trúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin xác nhận tạm trú

Kính gửi: Công an/phường/xã

Tôi tên là:….

Ngày sinh:….

Số CMND:….Tại Công an:…..Cấp ngày:.

Địa chỉ thường trú:..

Chỗ ở hiện nay:..

Nay tôi làm đơn này để kính xin Ban Công an/phường/xã/thị trấn…..xác nhận cho tôi đã tạm trú ở tại địa chỉ này từ ngày …….cho đến nay và luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của pháp luật của nhà nước và địa phương nơi cư trú.

Xem thêm:   Một vài quy định bảo hành công trình

Lý do:….

Xin cảm ơn!

Xác nhận của Công an/phường/xã                            …,ngày… tháng… năm….

                                                                                                                                                     Kính đơn

Khai mẫu xin xác nhận tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin xác nhận tạm trú

Kính gửi: Công an phường 

Tôi tên là: Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 09/07/1980

Số CMND:         196789xx      Tại Công an:          Tỉnh      Cấp ngày: 05/04/2018

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: 

Nay tôi làm đơn này để kính xin Ban Công an phường xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ này từ ngày 15 tháng 05 năm 2017 cho đến nay.

Lý do: Do yêu cầu của công ty để hoàn thiện hồ sơ ở công ty để chuyển đổi việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ khác

Xin cảm ơn!

Xác nhận của Công an/phường/xã/thị trấn        Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Kính đơn

Mẫu đơn cho người nước ngoài

xin giấy tạm trú

Làm đơn xin xác nhận tạm trú

 • Kính gửi: Công an/phường/xã/thị trấn: Nơi mà người làm đơn muốn xin xác nhận tạm trú ở địa phương
 • Tôi tên là: Ghi đầy đủ rõ tên của người làm đơn
 • Ngày sinh: Ghi rõ thông tin của người làm đơn
 • Số CMND: Tại Công an: Cấp ngày: Ghi rõ cụ thể
 • Địa chỉ thường trú: địa chỉ trên sổ hộ khẩu của người làm đơn
 • Chỗ ở hiện nay: Chỗ bạn đang sinh sống làm việc
 • Nay tôi làm đơn này xin Ban Công an/phường/xã…. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ này từ ngày … cho đến nay: Ghi rõ tên Ban Công an xác nhận và thời gian bắt đầu tạm trú
 • Lý do: Ghi rõ
 • Ký và ghi rõ họ tên 
Xem thêm:   Các quy đinh tách thửa mới nhất năm 2021

Dịch vụ pháp lý về tạm trú – thường trú

 • Tư vấn về pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại về các vấn đề pháp lý có liên quan đến thường trú – tạm trú!
 • Cung cấp dịch vụ xin cấp Tạm trú dài hạn hoặc Sổ hộ khẩu Thường trú tại các thành phố 
 • Cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở tại Việt Nam, xin được xác nhận tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Tư vấn điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp thẻ 
  • Hoàn thiện hồ sơ xin được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho khách hàng
  • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cấp thẻ tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho những người nước ngoài
  • Dịch vụ làm mọi thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú

xin giấy tạm trú

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các kiểu mẫu đơn và một vài hướng dẫn cơ bản khi xin giấy tạm trú

TIN TỨC LIÊN QUAN